Przygotowanie pedagogiczne (III EDYCJA)

Nazwa kursu szkolenia: Przygotowanie pedagogiczne III EDYCJA

DODATKOWO: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w charakterze nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych i wykładowcy w uczelniach. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i umiejętności metodycznych oraz prawa oświatowego.  Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m. in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Adresaci studiów: Zapraszamy absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia nieposiadających przygotowania pedagogicznego
Czas trwania studiów:
3 semestry
430 godzin (w tym 150 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1150 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych:
W związku ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie kwalifikacji zawodowych zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr. Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów, a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)