Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Nazwa kursu szkolenia: Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.
Dodatkowo: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga specjalnego i uzyskanie uprawnień do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym i ogólnodostępnym. Studia dają także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół i placówek w których przebywa dziecko ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie jego życia od dzieciństwa do dorosłości. Najnowsza wiedza,  tendencje, metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem
i zespołem Aspergera przygotują do dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów oraz wspierania nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dodatkowo blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry

360 godzin (w tym 120 godz. praktyk)

Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.