Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii

Nazwa kursu szkolenia: Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej). Specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Wiedza z zakresu diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin oraz zasad funkcjonowania instytucji leczniczych i systemów wsparcia społecznego umożliwi planowanie i prowadzenie zajęć oraz organizację pomocy psychospołecznej dziecku i jego bliskim m.in. w klasach integracyjnych, szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych, a także do prowadzenia nauczania indywidualnego. Do programu studiów wprowadzono wybrane metody pracy z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych – Arteterapii. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry

480 godzin (w tym 120 godz. praktyk)

Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.