Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Nazwa kursu szkolenia: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Podniesienie wiedzy oraz doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych w jednostkach realizujących zadania w zakresie zdrowia publicznego: administracji rządowej, administracji samorządowej, jednostkach ochrony zdrowia oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Adresaci studiów: Studia kierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz osób zatrudnionych bądź aplikujących do zatrudnienia w sektorze jednostek publicznych i niepublicznych realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego. W trakcie nauki studenci mają możliwość zapoznania się z ustawą o zdrowiu publicznym, aspektami zarządzania tą dziedziną życia społecznego, sposobami interdyscyplinarnego poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększania efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł – semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.