Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Nazwa kursu szkolenia: Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodatkowo: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Cel ogólny kursu/szkolenia: Uprawnienia do samodzielnej pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Wiedza min. z zakresu medycyny, pedagogiki specjalnej, terapii, psychologii klinicznej przygotuje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno – klinicznej , stawiania pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej.
Ponadto, studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia przygotowują do wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju oraz wspomagania rozwoju dziecka niesprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku: od 0 – 7 lat oraz w wieku wczesnoszkolnym (7 – 10 lat). Dają uprawnienia do diagnozy, planowania i pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, z jego rodziną oraz koordynowania pracy specjalistów pracujących z dzieckiem. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
4 semestry
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1500 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga:
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.