Biuro Karier - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Biuro Karier

Biuro Karier zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, którego zadaniem jest przeprowadzanie badań w celu uzyskania informacji na temat jakości kształcenia, a opracowane statystycznie wyniki staną się wytycznymi do tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowania programów nauczania w celu dostosowania do wymagań rynku pracy. Badaniami objęci zostają absolwenci wszystkich kierunków i form studiów.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów rozpoczyna się od działań informacyjnych przeprowadzonych przez Biuro Karier, mających na celu wyjaśnienie studentom znaczenia badań i zmotywowanie do wzięcia w nich czynnego udziału. 

Monitoring karier zawodowych absolwentów przeprowadzany jest za pomocą ankiet. Ankiety są rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu podczas wypełniania karty obiegowej. Ankietę i prośbę o jej wypełnienie kierujemy do naszych absolwentów drogą elektroniczną po trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów. Wyniki badań opracowane przez Biuro Karier podane będą w formie zbiorczych zestawień i wniosków wyłącznie o charakterze ogólnym.

Ocena przydatności wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy zawodowej przez absolwentów stanowi dla naszej uczelni bardzo cenne źródło informacji dzięki którym podwyższymy jakość kształcenia a nasi absolwenci będą coraz bardziej cenieni na rynku pracy.

Biuro Karier zajmuje się również ze spotkaniami z pracodawcami, którzy na stronie internetowej mogą umieszczać oferty pracy.