Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z planem studiów.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku posiada ustalone zasady odbywania praktyk.

Praktyki trwają łącznie 160 godzin (4 tygodnie) zgodnie z poniższą tabelą.

 

Wymiar i rodzaj praktyk zawodowych – studia II stopnia stacjonarne/niestacjonarne

 

Rodzaj praktyki zawodowej

I rok

II rok

Placówki

Praktyka w zakresie opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej

40

-

Oddział kardiologii

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

60

-

Oddział geriatryczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom Pomocy Społecznej

 

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

-

40

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Zarządzanie w pielęgniarstwie

-

20

Placówki medyczne

 

 

Celem praktyk zawodowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez

 • Dokonywanie wyboru właściwych sposobów, metod, technik postępowania niezbędnych w wykonywaniu pracy pielęgniarki,
 • Integrowanie wiedzy teoretycznej w obszarze praktycznej działalności zawodowej,
 • Doskonalenie umiejętności organizacji pracy w zakresie pielęgniarstwa,
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów specjalistycznych,
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem,
 • Kształtowanie umiejętności pracy z zespole terapeutycznym, interpretowania i rozwiązywania problemów,
 • Przygotowanie do samodzielnej pracy w zawodzie pielęgniarskim przez:

- motywowanie do podejmowania działań na rzecz rozwoju zawodowego, osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju ogólnego i zawodowego,

- poszerzanie wiedzy w zakresie perspektyw rozwojowych zawodu oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym,

- dobór odpowiednich metod pracy zawodowej,

- ocenę poprawności osiąganych wyników pracy,

-  doskonalenie umiejętności pracy w zespole,

- tworzenie warunków do prowadzenia pracy badawczej związanej z przygotowaniem pracy magisterskiej.

 

Praktyka w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego

Cel praktyki:

Celem praktyki zawodowej w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego jest doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w oddziale specjalistycznym. Dlatego do praktyki zawodowej wybrano te obszary działalności pielęgniarskiej, której stanowią wyzwania współczesnej opieki pielęgniarskiej tj. opieka pielęgniarska w intensywnej opiece, opieka długoterminowa oraz opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej.

 

W wyniku procesu kształcenia praktycznego student:

 • Doskonali umiejętności organizowania pracy pielęgniarskiej, planowania, podejmowania decyzji, współpracy z zespołem terapeutycznym, komunikacji z pacjentem i jego rodziną,
 • Opracuje wzór dokumentacji procesu pielęgnowania dostosowany do specyfiki opieki pielęgniarskiej,
 • Przeprowadzi ocenę stanu pacjenta, z uwzględnieniem obserwacji, wywiadu, analizy dokumentacji medycznej, wyników badania stanu fizycznego i psychicznego pacjenta,
 • Przeanalizuje uzyskane informacje, rozpozna/sformułuje problemy pielęgnacyjne pacjenta, ustali plan opieki pielęgniarskiej, przygotuje do samoopieki, dokona ewaluacji uzyskanych wyników opieki,
 • Udokumentuje pielęgnowanie pacjenta zarówno w dokumentacji oddziału jak i w indywidualnej dokumentacji przebiegu procesu pielęgnowania,
 • Podejmie działania wynikające z przyjętych standardów i procedur postępowania,
 • Przygotuje pacjenta do badan diagnostycznych i terapeutycznych,
 • Uwzględni prawa pacjenta,
 • Podejmie działania na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

 

Formy i warunki zaliczenia praktyki zawodowej

1. Obecność na praktyce, punktualność, kultura osobista, poprawna organizacja pracy.

2. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego pacjenta (studium przypadku).

 

Treści merytoryczne

1. Doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania opieki pielęgniarskiej oraz rozwoju zawodowego.

2. Zapoznanie się ze specyfiką wybranych oddziałów specjalistycznych.

3. Samodzielne opracowanie i prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego pacjenta.

4. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej zgodnie z przyjętymi standardami.

5. Ocena i samoocena wyników pracy studentów w czasie odbytych praktyk zawodowych.

 

Praktyka w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie

Cel praktyki

Celem odbycia praktyki jest praktyczne zapoznanie się studenta z zasadami sprawowania funkcji pielęgniarek na stanowiskach kierowniczych.

W wyniku procesu kształcenia praktycznego student:

 • Zapozna się z zakresem obowiązków pielęgniarki oddziałowej, przełożonej, naczelnej pielęgniarki, dyrektora ds. pielęgniarstwa,
 • Zna podstawy prawne pracy pielęgniarki,
 • Przedstawi zasady obsadzania  pielęgniarek na stanowiska kierownicze w placówce gdzie odbywa praktykę,
 • Scharakteryzuje dokumentację prowadzoną przez pielęgniarki na stanowiskach kierowniczych,
 • Przedstawi plan pracy pielęgniarki na stanowisku kierowniczym,
 • Pozna plan rozwoju zawodowego i doskonalenia zawodowego w placówce, w której odbywa praktykę,
 • Pozna systemy motywacyjne pielęgniarek,
 • Pozna zasady przyjmowania pielęgniarek do pracy,
 • Scharakteryzuje zasady kontroli pracy pielęgniarek,
 • Przedstawi motywację własnego rozwoju zawodowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Formy i warunki zaliczenia praktyki zawodowej

1. Przedstawienie własnej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych celów praktyki ( opis realizacji założeń).

2. Student ma możliwość wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej.

3. W dzienniku praktyk należy wpisać wszystkie praktyki zawodowe.

4. Podstawą do weryfikacji efektów kształcenia dla praktyk Dzienniki Kształcenia Praktycznego.