Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Etyka w zawodzie dietetyka

Podstawy statystyki

Fizyka z elementami biofizyki

Technologie informacyjne

Ekologia i ochrona środowiska

Przysposobienie biblioteczne z ochroną własności intelektualnej

Język obcy(do wyboru)

Wychowanie fizyczne

Anatomia człowieka

Fizjologia człowieka

Psychologia ogólna

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Chemia żywności

Genetyka

Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego

Mikrobiologia ogólnai żywności

Technologia żywności

Biochemia  ogólna i żywności

Podstawy dietetyki

Fizjologia człowieka

Biochemia ogólna i żywności

Parazytologia

Żywienie człowieka 

Dietetyka pediatryczna

Kliniczny zarys chorób

Żywienie kliniczne

Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością

Analiza i ocena jakości żywności

Higiena , toksykologia i bezpieczeństwo żywności 

Technologia potraw

Diagnostyka laboratoryjna

Żywienie regionalne/ Choroby cywilizacyjne/Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia/ Elementy metodyki różnych dyscyplin sportowych

Technologia potraw

Towaroznawstwo żywności

Prawna ochrona konsumenta z oceną jakości żywienia

Komunikacja społeczna

Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym

Psychologia żywienia/ Choroby dietozależne/Poradnictwo dietetyczne/Inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego/Żywność funkcjonalna i dietetyczna z elementami nutrigenomiki/Dietoprofilaktyka/Podstawy organizacji i higieny pracy/ Żywienie w sporcie i rekreacji/ Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie/ Biomechanika w sporcie/ Poradnictwo dietetyczne w sporcie/ Antropologia i teoria sportu/ Żywienie w gerontologii/ Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej/ Toksykologia żywności/ Podstawy marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych/ Projektowanie diet

Seminarium