STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE


Nazwa studiów podyplomowych:

Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego.

 

Cel:

Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania placówkami oświatowymi z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji. Przekazana podczas studiów wiedza kierownicza, menedżerska oraz ekonomiczo – finansowe aspekty finansowania szkół umożliwią sprostanie nowym wyzwaniom stawianym wszystkim typom szkół i placówek oświatowych. Do programu studiów dodano wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, sposoby rozpatrywania skarg i wiele innych sprawiających najwięcej problemów dyrektorom placówek oświatowych. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry – 270 godzin (w tym 30 godz. praktyk)

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1200zł - semestr (możliwość rat)

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dyrektorów szkół zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych, pracowników organów prowadzących szkoły, osób legitymujących się wykształceniem wyższym zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu zarządzania w oświacie.

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 2 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Wrocław:
tel. 71 307 46 64

Zapisz się online

e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Promocja dla absolwentów
studiów podyplomowych

Zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Organizacja i zarządzanie w oświacie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia najnowszej wiedzy prawnej. Czas trwania – 1 semestr
Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
PROMOCJA dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego – 1000zł
Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych : trwa nabór

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze