STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodatkowo: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Uprawnienia do samodzielnej pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Wiedza min. z zakresu medycyny, pedagogiki specjalnej, terapii, psychologii klinicznej przygotuje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno – klinicznej , stawiania pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej.
Ponadto, studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia przygotowują do wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju oraz wspomagania rozwoju dziecka niesprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku: od 0 – 7 lat oraz w wieku wczesnoszkolnym (7 – 10 lat). Dają uprawnienia do diagnozy, planowania i pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, z jego rodziną oraz koordynowania pracy specjalistów pracujących z dzieckiem. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają – 4 semestry

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1100 zł semestr (możliwość rat)

   
Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Wrocław:
tel. 71 307 46 64

Zapisz się online

e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej – podstawa prawna.

Zgodnie z treścią § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia   2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), cyt.: „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w (…) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, (…) , posiada osoba, która ukończyła: 1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z (…) prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub (…) 3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie (…) prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, (…), posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub 2) ukończyła: (…) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie (…)  prowadzonych zajęć (…)”.

W świetle powyższego nauczyciele nabywają formalnych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych lub zakładu kształcenia nauczycieli. Podstawową zasadą wynikającą z przepisów jest posiadanie przez nauczyciela prowadzącego określone zajęcia kwalifikacji z zakresu tychże zajęć.

            Zgodnie z tą zasadą wskazano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635), kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, cyt.: „§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w podmiotach,  o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (…) jeżeli: zatrudniają one kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania (…)”. Przywołane wyżej rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli, stanowi, że, cyt.: „Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która: (…) 3) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, (…) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (…)”.

Metoda integracji sensorycznej (SI) jest jedną z wielu metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwoju i funkcjonowania. Podobnie jak w przypadku innych metod terapeutycznych przepisy nie wskazują, jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia do diagnozy i terapii SI. Biorąc jednakże pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), cyt.: „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych może być prowadzone w zakresie: 1) przygotowania do (…) prowadzenia zajęć – moduł 4. (…) Kształcenie w zakresie modułu 4 jest podejmowane przez (…) absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do (…) prowadzenia zajęć”. Realizacja modułu 4 obejmuje: przygotowanie    w zakresie merytorycznym w wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie    do prowadzenia tych zajęć, dydaktykę rodzaju zajęć w wymiarze co najmniej 60 godzin oraz praktykę trwającą minimum 60 godzin. Powyższe oznacza, że studia podyplomowe dają pełne przygotowanie merytorczno – dydaktyczne do prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

 

ZAPRASZAMY !

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze