STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Wychowanie fizyczne w szkole
Opcjonalnie do wyboru: trener personalny, taniec, psychodietetyka

 

Cel:

Uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nauczycielom innych przedmiotów zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego. Dodatkowo umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które można wykorzystać zarówno w pracy pedagogicznej w szkole jak i do samodzielnej kariery.
Studia podyplomowe Trener personalny - przygotowują do podjęcia działań indywidualnych i grupowych z osobami
w różnym wieku i różnych poziomach sprawności fizycznej w zakresie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
i prowadzenia własnej działalności.
Studia podyplomowe Taniec - przygotowują do prowadzenia zajęć z zastosowaniem różnorodnych form tanecznych
z osobami w różnym wieku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży i prowadzenia własnej działalności.
Studia podyplomowe  Psychodietetyka - słuchacz zostanie wyposażony w wiedzę i zdobędzie umiejętności rozpoznawania chorób dietozależnych w celu udzielania pacjentowi odpowiednich porad z zakresu dietetyki z wykorzystaniem dodatkowej wiedzy psychologicznej w zakresie zachowań jedzeniowych. Ponadto uzyska uprawnienia do prowadzenia własnej poradni.
Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Wychowanie fizyczne:
Studia trwają: 3 semestry – 350 godzin  (w tym 60 godzin praktyk)

Trener personalny:
Studia trwają: 2 semestry – 210 godzin 

Taniec:
Studia trwają: 2 semestry – 200 godzin 
Psychodietetyka:
Studia trwają: 2 semestry – 265 godzin

 

 Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór - decyduje kolejność zgłoszeń

 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

Wychowanie fizyczne: opłata za semestr 1000 zł semestr (możliwość rat)
Trener personalny: opłata za semestr 1100 zł / absolwenci kierunku WF  900 zł
Taniec: opłata za semestr 1200zł / absolwenci kierunku  WF 1000 zł

Psychodietetyka: opłata za semestr  1750 zł/absolwenci kierunku  WF 1400 zł

   
Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze