STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia.

 

Cel:

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" i podejmowania działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w zachowaniu uczniów oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych dzieci  
i młodzieży. Specyfika przedmiotu zakłada korelację treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii, medycyny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m. in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania oraz zajęć z zakresu kształtowania u uczniów postaw sprzyjających poprawie
i ochronie zdrowia –  promocja zdrowia w szkole. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry – 340 godzin (w tym 60 godz. praktyk)

 

 Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór - decyduje kolejność zgłoszeń

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

950 zł - semestr

 

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do nauczycieli czynnych zawodowo oaz osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie) i legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 3 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych:

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie kwalifikacji zawodowych zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr. Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów, a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
PROMOCJA TYLKO DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH - 950 zł (całość)

 

 

 

                                                                                                        ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze