STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.
Dodatkowo: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga specjalnego i uzyskanie uprawnień do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym i ogólnodostępnym. Studia dają także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół i placówek w których przebywa dziecko ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie jego życia od dzieciństwa do dorosłości. Najnowsza wiedza,  tendencje, metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem
i zespołem Aspergera przygotują do dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów oraz wspierania nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dodatkowo blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Czas trwania studiów:

 
 Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Nabór:  trwa cały rok -decyduje kolejność zgłoszeń
Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1000 zł semestr (możliwość rat)

   
Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze