STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

NOWOŚĆ !
KIERUNEK STUDIÓW ODPOWIADAJĄCY WYZWANIOM DEMOGRAFII ORAZ POTRZEBOM RYNKU PRACY


Gerontologia i organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi.

 

 

Organizator studiów podyplomowych: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

 

Miejsce zajęć: do wyboru Kłodzko lub Wrocław

 

Cel: Przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi, z uwzględnieniem problemów zdrowotnych, żywieniowych, pielęgnacyjnych, aktywizacji społecznej oraz organizacji opieki we wszystkich aspektach charakterystycznych dla wieku senioralnego.

 

Organizacja studiów: 

 • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych, możliwość zjazdów w czasie ferii i wakacji
 • Studia trwają - 2 semestry
 • Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

 • Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów.
 • Studia kończą się pozytywnie ocenioną pracą dyplomową.

 

Cena studiów podyplomowych:1100 zł semestr (możliwość rat)


Adresaci studiów:

Studia kierowane do absolwentów studiów medycznych, społecznych, humanistycznych, zajmujących się opieką i organizacją opieki nad osobami starszymi, pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia: pielęgniarek, lekarzy, specjalistów terapii zajęciowej, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, opiekunów, pedagogów, socjologów, promotorów zdrowia oraz administracji publicznej. Zdobyta podczas studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają podstawy do podjęcia zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi); ochrony zdrowia (np. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki pobytu dziennego), organizacji pozarządowych (np. uniwersytety III wieku, stowarzyszenia, kluby seniora) oraz administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zdrowiem publicznym w obszarze organizacji i zabezpieczenia opieki nad osobami starszymi oraz szeroko rozumianą polityką społeczną.

 

Absolwenci otrzymują:
świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące: Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich w danej dziedzinie zapewniających wysoki poziom nauczania praktycznego.

 

Zgłoszenia:

 • Tel: 74-86-71-302
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.wsm.klodzko.pl
 • Email: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo:

 • Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów
 • Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą
 • Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze