STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

DODATKOWO: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe z elementami coachingu zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych, komunikacji, metod i technik pracy doradcy zawodowego, zarządzania karierą, coachingu i negocjacji, zawodoznawstwa, diagnostyki w poradnictwie zawodowym.
Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry: 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk) /dla nauczycieli
Studia trwają 2 semestry: 245 godzin/dla osób które będą doradcami zawodowymi poza szkołami  

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór- decyduje kolejność zgłoszeń

 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

850 zł - semestr (możliwość rat)

 

Adresaci studiów:

Skierowane są do nauczycieli oraz dla osób pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym. Dotyczy to wszystkich absolwentów wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy lub innych podmiotach).

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 2 lub 3 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze