Rekrutacja - studia licencjackie - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Rekrutacja – studia licencjackie

Rekrutacja na studia I stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2017/2018

 

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia / studia pomostowe składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia / studia pomostowe na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

b) ankietę osobową (studia I stopnia / studia pomostowe) na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu,

c) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu),

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

Nr konta bankowego: 08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul.Okrzei 8 , 57-300 Kłodzko

Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek