Pielęgniarstwo pomostowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Pielęgniarstwo pomostowe

Nareszcie w Kłodzku !!!

 

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA POMOSTOWE

 

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację na studia I stopnia pomostowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych.

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE prowadzone będą jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016, poz.1251 z późn.zm.) oraz standardu kształcenia określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2012, poz.631).

 

Kształcenie będzie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych i będzie  trwało:

 • dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami pięcioletnich liceów medycznych – 2 semestry;
 • dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych – 3 semestry;
 • dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych – 2 semestry;
 • dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

 

Kwalifikacja na studia zostanie przeprowadzona w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację osobistą. Z każdym kandydatem będzie przeprowadzona rozmowa indywidualna dotycząca udokumentowanego kształcenia w zawodzie i stażu pracy (przebieg pracy zawodowej).

 

Kierunek zostanie uruchomiony jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 30 osób.

Absolwenci otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostanie określony przez Rektora WSM w Kłodzku.

 

Kandydaci będą  zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Podanie do Rektora WSM w Kłodzku,.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości.
 • Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej.
 • Kserokopia dowodu osobistego( awers i rewers).
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku studiów, a kandydaci czynni zawodowo kserokopie aktualnej książeczki zdrowia.
 • Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
 • Dokumenty stanowiące podstawę zwolnień z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych tj. dokumenty potwierdzające okresy i miejsca zatrudnienia – oddziały, poradnie, przychodnie; dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa; dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa.

 

Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.