Rekrutacja – studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2017/2018

 

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

b) ankietę osobową na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu,

c) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu),

d) kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu),

e) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

f) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

g) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.