Regulamin UIIIW-Kłodzko

REGULAMIN

UNIWERSYTETU III WIEKU – KŁODZKO

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Uniwersytet III Wieku- Kłodzko , nazywany dalej UIIIW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku- Kłodzko na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UIIIW sprawują :

a/ patronat organizacyjny:

- Urząd Miejski w Kłodzku

b/ patronat naukowy:

- Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

3. Całokształtem działalności UIIIW kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia - Zarząd Stowarzyszenia , a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

 

II.   DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU III WIEKU

 

1. UIIIW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UIIIW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UIIIW obejmuje wiedzę z zakresu nauk :

a/ humanistycznych,

b/ medycznych i profilaktyki zdrowia,

c/ przyrodniczych,

d/ ekonomicznych

e/ kultury i sztuki

f/społecznych 

4. Nauka w UIIIW odbywa się w cyklu semestralnym, kursowym, dniowych, godzinowych.

5. Roczne programy edukacyjne UIIIW na każdy rok akademicki opracowuje Rada Programowa a następnie przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi UIIIW. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele :

a/ uczelni patronackich,

b/ władz samorządowych,

c/organizacji i instytucji współpracujących z UIIIW

d/ osoby o uznanym autorytecie

e/ przedstawiciele słuchaczy

6. Zajęcia w UIIIW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:

a/ wykłady , 

b/ seminaria , warsztaty, lektoraty,

c/ zajęcia z zakresu kultury fizycznej

d/wycieczki turystyczne i krajoznawcze

e/ inne formy zajęć grupowych.

7. Każdy słuchacz ma prawo uczestnictwa we wszystkich lub wybranych zajęciach, z zastrzeżeniem, że uczestnictwo w zajęciach w ramach projektów jest obowiązkowe.

 

 III.    PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY UNIWERSYTEU III WIEKU

 

1. Prawa i obowiązki słuchacza UIIIW określają :

a/ statut Stowarzyszenia ,

b/ uchwały Walnego Zebrania Członków,

c/ uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Słuchacze UIIIW mają prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych do konsultacji z Zarządem.

3. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godność i dobre imię UIIIW.

 

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Status słuchacza UIIIW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Przyjęcie na członka UIIIW, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia i obowiązuje od dnia 01 marca 2017 r.

 

Kłodzko, dnia  1 marca 2017 r.

Prezes Zarządu

Anna Jarco