Patronat Wyższych Uczelni

PATRONAT NAUKOWY WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

 

Porozumienie 

w sprawie objęcia

przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku patronatem naukowym

Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku – Kłodzko

zawarte w dniu 9 grudnia 2016r.

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, zwana dalej WSM, reprezentowana przez JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Dżugaj          

oraz                                                                                                                                  

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - Kłodzko, zwane dalej UTW, reprezentowane przez Prezesa Annę Jarco

 

nawiązują niniejszym Porozumieniem współpracę , której celem jest pomoc w organizowaniu i nadzorowaniu działań edukacyjnych rozwijających wiedzę

i aktywność społeczną, kulturalną, fizyczną i obywatelską seniorów – członków i sympatyków UTW.

§ 1

1. Patronat nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych, natomiast jego realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może stworzyć takie

    zobowiązania.

2. WSM udzieli merytorycznego wsparcia działaniom UTW prowadzącym do poszerzenia wiedzy, zainteresowań i umiejętności słuchaczy,

    w szczególności z zakresu wiedzy medycznej i profilaktyki zdrowia.

3. Przedstawiciel WSM będzie członkiem Rady Programowej UTW, dbającym o merytoryczny poziom prowadzonych zajęć.

4. WSM umożliwi uczestnictwo członkom UTW w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym i naukowo-dydaktycznym, takim jak: sympozja,

    sesje naukowe, wykłady otwarte, konferencje organizowane przez Uczelnię na zasadach dotyczących danego przedsięwzięcia.

5. UTW włączy się w projekty naukowe i programy badawcze prowadzone przez pracowników naukowych i studentów WSM.

6. UTW zobowiązuje się do popularyzowania wizerunku WSM.

§ 2

W celu realizacji niniejszego porozumienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za koordynację współpracy:

Wyższa Szkoła Medyczna – dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – mgr Danuta Ułasiewicz

 

§ 3

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia w każdym czasie

    w formie pisemnej.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Uniwersytetu III Wieku- Kłodzko      

Anna Jarco     

Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj