O nas

_DSC0502

 

STOWARZYSZENIE „ UNIEWRSYTET III WIEKU – KŁODZKO”

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku – Kłodzko” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

POWSTANIE  UNIWERSYTETU III WIEKU - KŁODZKO

 

Zebranie założycielskie i  rejestracja Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku –Kłodzko”

 

W dniu 4 maja 2016r. w Kłodzku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku-Kłodzko”.

 W zebraniu wzięły udział 24 osoby. Przewodnicząca zebrania Anna Jarco zapoznała zebranych z celami Stowarzyszenia oraz omówiła Statut. Podjęto jednogłośnie uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu.

 

Dokonano wyboru komitetu założycielskiego w składzie

Anna Jarco

Jerzy  Rywacki

Grażyna Wnuk

Władysława Kropelnicka,

którego zadaniem było podjęcie  czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonano wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwałę ustalającą wysokość składki – 100 zł za jeden semestr.

 

W dniu 29 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń:  

 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Kłodzko , numer KRS 0000619883 NIP: 8831860169