Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

Nazwa kursu/szkolenia:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie oraz które ukończyły 18 rok życia.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Uzyskanie uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Uzyskanie uprawnień do otwarcia własnej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3(Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235). Nabycie kompetencji opiekuna.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

Program nauczania:

Program szkolenia oparty na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz.368)

 

Obejmujący następujące bloki tematyczne:

1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki.

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

4. Kompetencje opiekuna.

5. Praktyki zawodowe w żłobku.

 

Warunki, które musi spełnić uczestnik kursu:

1. Osoba chcąca podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, jako opiekun.

2. Osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie.

3. Osoba nie posiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.

4. Osoba nie posiadająca, co najmniej 2 letniego udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.

6. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Liczba godzin:

200 godzin dydaktycznych
80 godzin zajęć praktycznych

 

Cena kursu:

1500 zł

 

Osoby prowadzące:

Grażyna Skubij - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, surdopedagogika. 35 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola, obecnie dyrektor Przedszkola nr 1 w Kłodzku.

 

Uczestnik otrzymuje:

Certyfikat

Materiały dydaktyczne

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online