Dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń

JESTEŚ PRACODAWCĄ LUB PRACOWNIKIEM?

Chcesz się rozwijać, zwiększać swoje kwalifikacje lub wzmocnić swoją pozycję zawodową.

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Miło nam Państwa poinformować o możliwości dofinansowania kształcenia dzięki funduszom z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2018.

 

Podstawa prawna:

§ 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) oraz Wytycznych kierunkowych MRPiPS

 

Kto może się ubiegać o środki KFS?

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (nie ważny jest wymiar etatu)

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2018 r określone przez ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narządzi pracy.

W przypadku wsparcia kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem nowych technologii należy wykazać, że w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku lub w ciągu trzech miesięcy po realizacji wnioskowanego szkolenia został/zostaną zakupione maszyny i narzędzia, bądź wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

WAŻNE!!! Termin naboru 12-14 lutego 2018r.

Kompletne wnioski powinny zostać złożone osobiście w terminie trwania naboru, w godzinach pracy PUP tj. 8:00 do 14:00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2J

 

Limity dofinansowania

Finansowany będzie koszt szkolenia jednego pracownika do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy zgodnie z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz.887, z późn. zm.) W I kwartale 2018r. jest to kwota 4255,59zł

-  dla mikroprzedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 10 osób personelu - limit do 10 tys. zł. na rok 2018

- dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców tj. zatrudniających powyżej 10 osób personelu – limit do 30 tys. zł. na rok 2018

- dofinansowanie nie będzie przyznawane na szkolenia „miękkie”

 

Możliwe finansowanie

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw

 

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Źródło: http://pup.klodzko.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/109