Gerontologia i organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi.

Nazwa kursu szkolenia: Gerontologia i organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi, z uwzględnieniem problemów zdrowotnych, żywieniowych, pielęgnacyjnych, aktywizacji społecznej oraz organizacji opieki we wszystkich aspektach charakterystycznych dla wieku senioralnego.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Adresaci studiów: Studia kierowane do absolwentów studiów medycznych, społecznych, humanistycznych, zajmujących się opieką i organizacją opieki nad osobami starszymi, pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia: pielęgniarek, lekarzy, specjalistów terapii zajęciowej, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, opiekunów, pedagogów, socjologów, promotorów zdrowia oraz administracji publicznej. Zdobyta podczas studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają podstawy do podjęcia zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi); ochrony zdrowia (np. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki pobytu dziennego), organizacji pozarządowych (np. uniwersytety III wieku, stowarzyszenia, kluby seniora) oraz administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zdrowiem publicznym w obszarze organizacji i zabezpieczenia opieki nad osobami starszymi oraz szeroko rozumianą polityką społeczną.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł – semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.