Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera (dawna nazwa oligofrenopedagogika).

Cel / Adresaci
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności dydaktycznych w zakresie metodyk szczegółowych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz specjalnościowych w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera.

Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
400 godzin (120 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Warunki uzyskania świadectwa: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1400 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się
z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl
studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.