Rytmika i taniec z choreoterapią w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel / Adresaci
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca. W trakcie studiów każdy uczestnik pod kierunkiem specjalistów wykona portfolio zawierające m.in. scenariusze atrakcyjnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ruchu, zajęć umuzykalniających, choreografie, projekty, prezentacje artystyczne, propozycje ciekawych zajęć włączania ruchu i muzyki do zajęć muzycznych, wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto pozna metody i techniki wspierające poznawczy, ruchowy i emocjonalny rozwój dziecka i zostanie przygotowany do prowadzenia terapii przez taniec i ruch.

Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia
i przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
350 godzin (w tym 60 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykładowcy to praktycy w specjalnościach: artystycznej i muzycznej, terapeuci oraz dyplomowani instruktorzy tańca
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera (dawna nazwa oligofrenopedagogika).

Cel / Adresaci Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności dydaktycznych w zakresie metodyk szczegółowych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz specjalnościowych w zakresie …

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Cel / Adresaci
Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
Na studia zapraszamy absolwentów studiów pierwszego
lub drugiego stopnia z przygotowaniem
pedagogicznym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
370 godzin +120 godzin praktyk)
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Cel / Adresaci Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wyposażają w wiedzę i umiejętności konieczne do edukacji i rewalidacji uczniów …