Biologia dla nauczycieli

Cel / Adresaci
Studia Podyplomowe przygotowują do nauczania biologii. Celem studiów jest poszerzenie zasobu wiadomości w stopniu koniecznym do nauczania oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących zawodowo i mających wstępne przygotowanie merytoryczne
do nauczania przedmiotu. Podczas studiów uczestnik uzyska merytoryczne przygotowanie konieczne do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod realizacji programu nauczania. Natomiast zajęcia terenowe i praktyczne umożliwią pogłębienie wiedzy i wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje
do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. 2012 poz. 131)
Zapraszamy nauczycieli oraz osoby z wyższym wykształceniem. Kształcenie mogą podjąć również osoby będące w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych – zapraszamy :Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
340 godzin (+ 60 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.