Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Cel / Adresaci
Absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
i uprawnienia do pracy w bibliotekach prowadzonych przez instytucje oświatowe
oraz w ośrodkach informacji i bibliotekach prowadzonych poza systemem oświaty…
Dodatkowo poznaje działanie terapeutyczne biblioterapii.
Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich oraz magisterskich) posiadających uprawnienia pedagogiczne.
WAŻNE! Do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest konieczne zatrudnienie
w charakterze nauczyciela.
Czas trwania studiów:
3 semestry w 1 rok
350 godzin + 60 godz. praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Urzędu Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.